សូមណែនាំ Microsoft Copilot៖ ជួបជាមួយជំនួយការ AI ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកសម្រាប់ការងារ និងជីវិត។ ស្វែងយល់បន្ថែម

ឥឡូវនេះ Office គឺជា Microsoft 365 ហើយ

Microsoft 365 ដ៏ថ្មីទាំងអស់នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើត ចែករំលែក និងសហការ ដែលទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងតែមួយជាមួយកម្មវិធីសំណព្វចិត្តរបស់អ្នក

ចុះឈ្មោះ​ ដើម្បីទទួលបាន​កំណែ​ Microsoft 365 ដោយឥតគិតថ្លៃ

ឥតគិតថ្លៃ ឬលំដាប់ខ្ពស់៖
Microsoft 365 បានរ៉ាប់រងសម្រាប់អ្នក

អ្នកគ្រប់គ្នាទទួលបានទំហំផ្ទុកលើបណ្ដាញសមូហកម្ម និងកម្មវិធី Microsoft 365 សំខាន់ៗនៅលើវិបដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រឡាដែលតំណាងឱ្យកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនដែលមានដោយប្រើ Microsoft 365 ឥតគិតថ្លៃ

បង្កើតអ្វីមួយដែលបំផុសគំនិត

រចនាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងរហ័សសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក - កាតខួបកំណើត ខិត្តបណ្ណសាលារៀន ថវិកា សារដាក់ផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម វីដេអូ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត - មិនត្រូវការបទពិសោធន៍រចនាក្រាហ្វិកទេ។

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅ Microsoft Create
បង្កើតក្រឡាដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពបង្កើតដោយឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនដោយប្រើ Microsoft 365

រក្សាទុកដោយមានទំនុកចិត្ត

ឯកសារ និងអនុស្សាវរីយ៍របស់អ្នកបន្តមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសមូហកម្ម រួមជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក 5 ជ.ប. ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយទទួលបាន 1 ត.ប.+ ប្រសិនបើអ្នកប្ដូរទៅប្រើលំដាប់ខ្ពស់

ការបំប្លែងរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីប្រភេទខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុង Microsoft 365

ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្ដិ...

...ទោះបីជាពួកគេមិនមាន Microsoft 365 ក៏ដោយ។ សហការ និងបង្កើតឯកសារយ៉ាងរលូនជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នក

តំណាងរូបភាពខ្លឹមសារនៃការចែករំលែកគ្រួសារ

ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ងាយស្រួលបន្ថែម និងឃ្លាំមើលព័ត៌មានសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទាំង​ទិន្នន័យ​សង្ខេបរបស់អ្នក

រូបថតអេក្រង់ទូរសព្ទ និងដែសថបរបស់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពគ្រួសារជួយឱ្យគ្រួសាររក្សាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងសុវត្ថិភាព

កម្មវិធីច្រើនជាងមុន តែនៅក្នុងកន្លែងតិចជាងមុន

Microsoft 365 ថ្មីនាំមកនូវកម្មវិធី Microsoft សំណព្វរបស់អ្នករួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់

រូបភាពផ្គុំដែលបង្ហាញអំពីភាពទាក់ទងគ្នានៃកម្មវិធីនៅក្នុង Microsoft 365

ទាញកម្មវិធីចល័ត Microsoft 365 ដោយឥតគិតថ្លៃ

ទាញយកកម្មវិធីចល័ត Microsoft 365 ដោយឥតគិតថ្លៃ កូដ QR ដែលនាំអ្នកទៅកាន់ហាងកម្មវិធីចល័តរបស់អ្នក