សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Office របស់អ្នក

Microsoft Office ដ៏ថ្មីទាំងអស់នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើត ចែករំលែក និងសហការ ដែលទាំងអស់នេះនៅក្នុងកន្លែងតែមួយដែលមានកម្មវិធីសំណព្វរបស់អ្នក

ចុះឈ្មោះ​សម្រាប់​កំណែ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៃ Office
ឥតគិតថ្លៃ ឬលំដាប់ខ្ពស់៖
Office បានរ៉ាប់រងសម្រាប់អ្នក
អ្នកគ្រប់គ្នាទទួលបានទំហំផ្ទុកលើបណ្ដាញសមូហកម្ម និងកម្មវិធី Office សំខាន់ៗនៅលើវិបដោយឥតគិតថ្លៃ
ក្រឡាដែលតំណាងឱ្យកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនដែលមាន ដោយប្រើ Office ឥតគិតថ្លៃ
បង្កើតបានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលាជាមួយកម្មវិធីទាំងឡាយ
អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នកអាចបង្កើតឯកសារ រូបថត អាល់ប៊ុមយ៉ាងស្រស់ស្អាតជក់ចិត្ត ព្រមទាំងអ្វីៗជាច្រើនទៀត ដែលទាំងអស់នេះនៅក្នុងបទពិសោធន៍ Office រួមគ្នា
បង្កើតក្រឡាដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពបង្កើតដោយឥតគិតថ្លៃមួយចំនួនដោយប្រើ Microsoft Office
រក្សាទុកដោយមានទំនុកចិត្ត
ឯកសារ និងអនុស្សាវរីយ៍របស់អ្នកបន្តមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសមូហកម្ម រួមជាមួយនឹងទំហំផ្ទុក 5 ជ.ប. ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយទទួលបាន 1 ត.ប.+ ប្រសិនបើអ្នកប្ដូរទៅប្រើលំដាប់ខ្ពស់
ការបំប្លែងរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីប្រភេទខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុង Office
ចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្ដិ...
...ទោះបីជាពួកគេមិនមាន Office​ ក៏ដោយ។ សហការ និងបង្កើតឯកសារយ៉ាងរលូនជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នក
តំណាងរូបភាពខ្លឹមសារនៃការចែករំលែកគ្រួសារ
ការពារមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក
ការពារមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់តាមរយៈមុខងារសុវត្ថិភាពលក្ខណៈរូបវ័ន្ត និងឌីជីថល ព្រមទាំងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពគ្រួសារ
រូបថតអេក្រង់ទូរសព្ទ និងដែសថបរបស់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពគ្រួសារជួយឱ្យគ្រួសាររក្សាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងសុវត្ថិភាព
កម្មវិធីច្រើនជាងមុន តែនៅក្នុងកន្លែងតិចជាងមុន
Office ថ្មីនាំមកនូវកម្មវិធី Microsoft សំណព្វរបស់អ្នករួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានវិចារណញ្ញាណ
រូបភាពផ្គុំដែលបង្ហាញអំពីភាពទាក់ទងគ្នានៃកម្មវិធីនៅក្នុង Office
ទាញកម្មវិធីចល័ត Office ដោយឥតគិតថ្លៃ