Microsoft Copilot ची वळख करून दिता: कार्य आनी जिणेखातीर तुमच्या दिसपट्टी AI सांगातीक मेळचें चड जाणून घेवचें

Office हें आतां Microsoft 365 जालां

तुमच्या आवडट्या ऍप्लिकेशनां वरवीं सगळें एकेच सुवातेर निर्माण करूंक, वांटणी करूंक आनी सहयोग करूंक, सामको नवो Microsoft 365 मजत करता

Microsoft 365 च्या फुकट वर्जना खातीर सायन अप करचें

फुकट वा प्रिमियम:
Microsoft 365 तुमचे खातीर उपलब्ध आसा

सगळ्यांक क्लावड सांठवण आनी गरजेचें Microsoft 365 ऍप्लिकेशनां वॅबार मेळटात, निशुल्क रितीन

फुकट Microsoft 365 वांगडा उपलब्ध कांय फुकट ऍप्लिकेशनां दर्शावपी टायल्स

नवें कितेंतरी निर्माण करचें

तुमकां आनी तुमच्या कुटंबा खातीर जलद रितीन कितेंय डिजायन करचें—जल्मदीस पत्रां, शाळेचे फ्लायर्स, अर्थसंकल्प, समाजीक पोस्ट, व्हिडियो, आनी अदीक—ग्राफीक डिजायन अणभवाची गरज ना.

Microsoft Create हांगा अदीक ऍक्सप्लोर करचें
Microsoft 365 वांगडा फुकट निर्मिती शक्यतायांचें प्रदर्शन घडोवपी टायल्स निर्माण करचें

आत्मविश्वासान सांठोवन दवरचें

तुमच्यो फायली आनी स्मृती क्लावडांत सुरक्षीत उरतात, 5 GB फुकट आनी 1 TB+ जर तुमी प्रिमियम घेतलें जाल्यार

दृश्य कांय मजकूराचें प्रदर्शन करता जें Microsoft 365 हातूंत सुरक्षीत सांठोवंक जाता

इश्टां कडेन वांटणी करची

...तांचे कडेन Microsoft 365. नासलें लेगीत जाल्यार. तुमच्या इश्टा आनी कुटुंबा वांगडा सुरळीत रितीन सहयोग करचो आनी फायली निर्माण करच्यो

कुटुंब वांगडी मजकूराचें दृश्य सादरीकरण

तुमचो व्यक्तिगत डेटा राखचो

तुमच्या डॅशबोर्डांत तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची म्हायती सोंपेंरितीन जोडची आनी टेळणी करची

कुटुंब सुरक्षा ऍप्लिकेशनच्यो मोबायल आनी डॅस्कटॉप स्क्रिनशॉट्स घेतिल्ल्यान कुटुंबांक जोडिल्लें आनी सुरक्षीत रावंक आदार मेळटा

कमी जाग्यांनी चड ऍप्लिकेशनां

नवें Microsoft 365 तुमचें आवडटे Microsoft ऍप्लिकेशनां सगळीं एका प्रतिभावंत प्लॅटफॉर्मार वांगडा हाडटात

Microsoft 365 त ऍप्लिकेशनांची अंतर्गत-जोडणी दाखोवपी कुवाडें चित्र

फुकट Microsoft 365 मोबायल ऍप्लिकेशन मेळोवचें

फुकट Microsoft 365 मोबायल ऍप्लिकेशन डावनलोड करचें QR कोड जो तुमच्या मोबायल ऍप स्टोराचेर व्हरता